Menü

Adatkezelési / Adatvédelmi Nyilatkozat

Bevezetés

Az ÁRAMÚT-BAU 90 Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) honlapjának ( továbbiakban: Honlap) - amely a www.aramutbau.hu domain néven elérhető- célja a Szolgáltató által forgalmazott termékekről történő információközlés, a Felhasználó igényeinek leginkább megfelelő termék kiválasztásában történő segítségnyújtás, valamint a termékek interneten történő értékesítése, igény szerinti kiszállítása.

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Honlapot igénybe vevő Felhasználókat a Szolgáltató által kezelt személyes adatokról, ennek körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről (szervezési és technikai egyaránt), valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A rögzített személyes adatokat a Szolgáltató bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli. A Felhasználó a Honlap használatával elfogadja a jelen Adatkezelési/adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

Fogalmak

A 2011. évi CXII. Törvény rendelkezik a személyes adatok védelméről, ennek értelmében:

személyes adat:

az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adattovábbítás:

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal:

az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

hozzájárulás:

az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez

Adatkezelő

Cégnév: ÁRAMÚT-BAU 90 Kft.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Moszkva utca 3-5. fszt. 1.
Adószám: 23870048-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-079118
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11744003-20627308-00000000
Email cím: [email protected]
Telefon: + 36 30 / 277-2010

 

Nyilvántartásba vétel

A 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 65.§ 3. bekezdés a) pontja alapján a Hatóság nem vezet adatvédelmi nyilvántartást arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

Adatkezelés meghatározása és jogalapja

A Honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik adatkezelés.

A Felhasználók - akik a www.aramutbau.hu honlapot igénybe veszik- önkéntes hozzájárulásával - amit a regisztrációval adnak meg – kerül sor adatkezelésre.

Az Adatvédelmi törvény 3.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény, továbbá a regisztráló felhasználók hozzájárulása alapján kerül sor a személyes adatok kezelésére.

Kezelt adatok

Amennyiben a Felhasználó csak látogatóként, érdeklődőként nézi meg a weboldalt, abban az esetben semmilyen személyes adat nem kerül begyűjtésre, csupán anonim információk arról, hogy a látogatók mely oldalakat nézik meg, milyen funkciókat használnak, vagy próbálnak meg használni. Az adatok segítséget nyújtanak Eladó számára a weboldaluk üzemeltetéséhez, továbbfejlesztéséhez és a zökkenőment